list domain freeBIZ domains list

.BIZ - 2011 (2 kk)

.BIZ - 2013, November 24 (2.6 kk)

.BIZ - 2014, May 30 (2.6 kk)