list domain freeSpanish domains

.es - 2011 (782k)
.com.es - 2011 (49k)